پایان نامه بررسی تاثیر حذف گل آذین و غلظت های مختلف سرکه چوب بر عملکرد

پایان نامه بررسی تاثیر حذف گل آذین و غلظت های مختلف سرکه چوب بر عملکرد و اجزای عملکرد غده دو رقم سیب زمینی آگریا و ساوالان در منطقه اردبیل پایان نامه جهت اخذ درجۀ کارشناسی ارشد زراعت (M.Sc.) چکیده در این تحقیق اثر دو تیمار ...

گوگرد و تاثیر آن روی آفات

کمترین غلظت از گوگرد در مقایسه با بهترین سموم درختان را نسبت به آفات محافظت می‌کند. گوگرد ضمن از بین بردن پسیل، آفاتی مثل کنه‌ها را هم از بین می‌برد و همچنین بر روی آفات انباری (پروانه خرنوب ...

غلظت محلول ها و واحدهای آنها — به زبان ساده – فرادرس

غلظت، معیاری برای سنجش میزان اختلاط یک ماده، در ماده‌ای دیگر است. محلو‌ل‌ها می‌توانند رقیق یا غلیظ باشند. به طور مثال وقتی می‌گوییم سرکه، محلول ۵ درصد استیک اسید در آب است، در حقیقت غلظت آن را ذکر کرده‌ایم. اگر این میزان به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، محلول مورد نظر غلیظ‌تر از سرکه است. یک محلولغلیظ، محلولی …

سودمندی تولید علوفه در کشت مخلوط کوشیا (Kochia scoparia)، سسبانیا

در معادلات ذکر شده؛ 1، 2 و3 به ترتیب گیاه اول، دوم و سوم،m و p به ترتیب عملکرد و قیمت گیاهان، m 1 p 1 و m 2 p 2 به ترتیب حداکثر و حداقل درآمد در تک‌کشتی می‌باشند. در کشت مخلوط دوگونه: y 12 عملکرد گیاه اول در کشت مخلوط، y 11 عملکرد گیاه ...

مقایسه غلظت سرب در دو گیاه سروخمره

نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش غلظت سرب غلظت این عنصر در دو گیاه افزایش یافت. بالاترین میزان غلظت سرب در ریشه زیتون در غلظت 1000 حدود mg/kg 101 بود که mg/kg 38 ( 6/37 درصد) آن به برگ ها منتقل شد. بالاترین ...

نقش عنصر روی در گیاهان

مقدار روی در گیاهان بین 40 تا 70 میلی گرم در کیلوگرم متغیر است و مقدار آن در گیاه با سن گیاه رابطه معکوس داشته و گیاهان پیر به علت اثر رقت و همچنین انتقال روی به دانه، از غلظت روی کمتری برخوردارند.

آشنایی با مسمومیت بور در گیاهان • پسته رفسنجان

در بالاتر از 6/5pH اثر مقابل pH خاک و جذب بور وجود دارد. محققین متوجه شده اند که افزایش pH خاک توسط آهک غلظت بور گیاه را کاهش می دهد. ... مطالعات فیزیولوژیکی و ژنتیکی اخیر نشان دهنده ژنتیکی گیاهان در ...

گیاهانی برای درمان بیماری غلظت خون

در غلظت خون ثانويه، سيستم خون ساز بدن سالم است ولی بيماری‌هايی مانند بيماری‌های مزمن ريوی، كليوی و قلبی و یا تومورها، کاهش اکسیژن رسانی بافتی، بودن در ارتفاعات، سیگار کشیدن و زندگی در هوای ...

سودمندی حشرات برای کره زمین

بدون حشرات، پشته های اجساد گیاهان و جانوران بر روی زمین شکل می گیرد. به این فهرست باید عسل و ابریشم یعنی دو ارمغان ارزشمند از فراورده های سنتی، باستانی حشرات برای انسان ها را افزود؛ این یعنی ...

بررسی غلظت برخی فلزات سنگین در خاک و اندام‌های مختلف گیاهان مرتعی

این پژوهش در اطراف چاه نفتی زوئیر خوزستان با هدف بررسی غلظت فلزات سنگین (سرب، مس، روی، کادمیوم) در خاک و دو گیاه Alhagi camelorumو Cornulaca monacanthaو همچنین بررسی پتانسیل گیاه پالایی فلزات سنگین در دو گیاه مذکور صورت گرفت. بدین منظور ...

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.